หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่  26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนานักเรียนบนฐานของพหุปัญญาตรงตามศักยภาพ  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obec Content Center

วันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นายทัศนัย  สุวรรโณ  ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obec Content Center เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนในการใช้งานโปรแกรมคลังสื่อให้สามารถประยุกต์ใช้สื่อจากระบบคลังสื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและเพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อผ่านการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างโรงเรียน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา

วันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านวังช้าง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ให้กับพระสังฆรักษ์ทวี อสมโม   เจ้าอาวาสวัดเอราวัณนันทิยาราม ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เรียนรู้ศาสนพิธี การปฏิบัติตน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

แข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย

เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ประจำปี 2565

        วันที่  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านวังช้าง มอบหมายให้นางรำพึง  เรืองวิเศษ และนางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน ครูโรงเรียนบ้านวังช้างนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้างที่เป็นตัวแทนในระดับเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

โรงเรียนบ้านวังช้างได้รับรางวัล

1.กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3 ได้รางวัล เหรียญทอง

2.กิจกรรมการเขียนเรียงความ ชั้น ป.4 - ได้รางวัล เหรียญทอง