หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562วันที่15-16สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

การป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid 19

การป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid 19

ประชุมทางไกล ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมทางไกล ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2481 บนที่ดินของนายอุดม มารัญพาล ซึ่งอุทิศให้จำนวน 15 ไร่ โดยในระยะเริ่มแรกได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกั้นและมุงด้วยจาก จุนักเรียนได้ประมาณ 30 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังช้างเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 197 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน

อ่านประวัติความเป็นมา

กิจกรรมวันเด็ก 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับนักเรียน โดยมีผู้ใหญ่รุ่ง ดวงภุมเมศร์ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายให้เด็กๆทุกคนได้รับความสุข สนุกสนาน และได้รับความรู้จากทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่าน ในการนี้โรงเรียนบ้านวังช้างขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้

     

    

กิจกรรมมอบป้ายธนาคารปู

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านวังช้างนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมอบป้ายธนาคารปู ให้กับกลุ่มเครือข่ายธนาคารปู อำเภอปะทิววันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านวังช้างนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมอบป้ายธนาคารปู ให้กับกลุ่มเครือข่ายธนาคารปู อำเภอปะทิวโดยร่วมกับ สจล.และกลุ่มเครือข่ายผู้อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

   

กิจกรรมอนุรักษ์ปูไทย และรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฯวิทยาเขตชุมพร ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์ปูไทย และรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล ซึ่งในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมสร้างภาพปู ที่ประดิษฐ์จากขยะที่เก็บได้จากทะเล

      

 

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผอ.สมศรี รอดทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว

    

โรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

Read More

โรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเอราวัณนันทิยาราม

Read More Button

ช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด19 โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้มีการคัดกรองนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ เป็นประจำทุกวัน ทั้งก่อนเข้าเรียน และก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะอสม. และอปพร.ที่มาจัดระเบียบการเข้าออกโรงเรียน

Read More

โรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน เทศบาลตำบลชุมโค และคณะอสม. รพสต.ชุมโค ในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Read More DE; ?>

จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน ดูแลนักเรียนในยุคโควิด-19 สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read More

เข้าร่วมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC.) ในระยะที่ 2

Read More