หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 256 โรงเรียนบ้านวังช้าง โดยนางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง เเละคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง ได้จัดกิจกรรมภาคภูมิ ยินดี ประจำปีการศึกษา 2565 มีกิจกรรมบัณฑิตน้อยนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกัน โดยได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ แสงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังช้างเป็นประธานในพิธี กิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย ที่ครูมีให้เเก่ศิษย์เเละศิษย์มีให้เเก่ครู

ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (School as Learning Community) SLC

วันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้างเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community)  ระดับภูมิภาค ณ จุดประชุมภาคใต้  โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับนายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ว่าที่ร้อยตรีวิชิต สุขประวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผม และนายสุทธิรัตน์ แช่มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖(บ้านพละ) คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์การศึกษา(เลือกรายการ) ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลในครั้งนี้