ประกาศ

หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562วันที่15-16สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

การป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid 19

การป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid 19

ประชุมทางไกล ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมทางไกล ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2481 บนที่ดินของนายอุดม มารัญพาล ซึ่งอุทิศให้จำนวน 15 ไร่ โดยในระยะเริ่มแรกได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกั้นและมุงด้วยจาก จุนักเรียนได้ประมาณ 30 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังช้างเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 197 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน

อ่านประวัติความเป็นมา

จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน ดูแลนักเรียนในยุคโควิด-19

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน ดูแลนักเรียนในยุคโควิด-19 สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  

  

เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง โดยการนำของท่านผอ.สมศรี รอดทอง นำลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันอีกด้วย

   

    

การทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-Net) ปีการศึกษ 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง เป็นสนามสอบการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-Net) มีโรงเรียนเข้าร่วมสอบ คือ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ บ้านชุมโค และบ้านบางจาก โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สพป.ชพ1 นายมนูญ จันทร์สุข เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ กรรมการคุมสอบ หัวหน้าสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   

   

กิจกรรมวันเด็ก 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับนักเรียน โดยมีผู้ใหญ่รุ่ง ดวงภุมเมศร์ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายให้เด็กๆทุกคนได้รับความสุข สนุกสนาน และได้รับความรู้จากทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่าน ในการนี้โรงเรียนบ้านวังช้างขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้

     

    

โรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

Read More

โรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเอราวัณนันทิยาราม

Read More Button

ช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด19 โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้มีการคัดกรองนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ เป็นประจำทุกวัน ทั้งก่อนเข้าเรียน และก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะอสม. และอปพร.ที่มาจัดระเบียบการเข้าออกโรงเรียน

Read More

โรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน เทศบาลตำบลชุมโค และคณะอสม. รพสต.ชุมโค ในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Read More DE; ?>

จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน ดูแลนักเรียนในยุคโควิด-19 สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read More

เข้าร่วมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC.) ในระยะที่ 2

Read More