หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

เยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้างทุกคน 100% เพื่อคัดกรองนักเรียนยากจน และคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ในปีการศึกษา 2565 เพื่อดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งแนะนำข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆรวมถึงนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้กับผู้ปกครองนักเรียนทราบและให้ครูประจำชั้นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางในการดูแลนักเรียนร่วมกัน

นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางกันยามาส ชูจีน รองผอ. สพป.ชุมพร เขต 1 นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) นางชมัยพร รัตนพรหม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชุมพร เขต 1 นางนันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์ ผอ.กลุ่มทางไกลฯ สพป.ชุมพร เขต 1 และนางขวัญศิริ กองช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้มานิเทศ ติดตาม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านวังช้าง