ประกาศ

หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562วันที่15-16สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

การป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid 19

การป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid 19

ประชุมทางไกล ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมทางไกล ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2481 บนที่ดินของนายอุดม มารัญพาล ซึ่งอุทิศให้จำนวน 15 ไร่ โดยในระยะเริ่มแรกได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกั้นและมุงด้วยจาก จุนักเรียนได้ประมาณ 30 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังช้างเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 197 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน

อ่านประวัติความเป็นมา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านวังช้างและโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแจ้งนโยบายและแนวทางในการบริหารสถานศึกษาให้ผู้ปกครองรับทราบ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน

    

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 : โรงเรียนบ้านวังช้างและโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ นำโดย นางสาวสมศรี รอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชุมพร ในกิจกรรม "ปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดชุมพร เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2562" ณ พื้นที่บ้านคลองวังช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

    

ต้อนรับนักเรียนเปิดเรียนปีการศึกษา2562

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาวสมศรี รอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและครูเวรประจำวันได้ยืนต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองหน้าโรงเรียน ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562

        

โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

วันที่ 31 มกราคม 2562 โดย นางสาวสมศรี รอดทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ บริเวณหาดแหล่มแท่น หมู่ 1 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

           

      

<<ดูรูปทั้งหมด>>

โรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

Read More

โรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเอราวัณนันทิยาราม

Read More Button

ช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด19 โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้มีการคัดกรองนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ เป็นประจำทุกวัน ทั้งก่อนเข้าเรียน และก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะอสม. และอปพร.ที่มาจัดระเบียบการเข้าออกโรงเรียน

Read More

โรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน เทศบาลตำบลชุมโค และคณะอสม. รพสต.ชุมโค ในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Read More DE; ?>

จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน ดูแลนักเรียนในยุคโควิด-19 สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read More

เข้าร่วมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC.) ในระยะที่ 2

Read More