หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

กิจกรรมมอบป้ายธนาคารปู

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านวังช้างนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมอบป้ายธนาคารปู ให้กับกลุ่มเครือข่ายธนาคารปู อำเภอปะทิววันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านวังช้างนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมอบป้ายธนาคารปู ให้กับกลุ่มเครือข่ายธนาคารปู อำเภอปะทิวโดยร่วมกับ สจล.และกลุ่มเครือข่ายผู้อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

   

กิจกรรมอนุรักษ์ปูไทย และรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฯวิทยาเขตชุมพร ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์ปูไทย และรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล ซึ่งในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมสร้างภาพปู ที่ประดิษฐ์จากขยะที่เก็บได้จากทะเล

      

 

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผอ.สมศรี รอดทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว

    

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งในรูปแบบการทดลอง และประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์