หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังช้าง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างเป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังช้าง เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงาน รวมถึงชื่นชมบุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและความสามารถ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทย ประกอบไปด้วย การคัดลายมือ วาดภาพระบายสี แต่งคำกลอน ประกวดตัวละครในวรรณคดี เป็นต้น

กิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในชุมชน บ้านคลองวังช้างตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

 

 

เดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง    นางอัญชนา  เพ็ชรไฝ และนายจิรเมธ  กลมเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านวังช้างนำนักเรียน ร่วมเดินขบวนรณรงค์ ร่วมพิธีอ่านสาร และกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 หน้าที่ว่าการอำเภอปะทิว โดยมีนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธี