หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพนับถือครู รำลึกพระคุณครู ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครู

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นการฝึกความเป็นผู้นำ ฝึกการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกให้กับนักเรียนมากขึ้น ในการนี้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนบ้านวังช้าง อย่างพร้อมเพรียง

เยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้างทุกคน 100% เพื่อคัดกรองนักเรียนยากจน และคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ในปีการศึกษา 2565 เพื่อดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งแนะนำข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่