หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

กิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในชุมชน บ้านคลองวังช้างตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

 

 

เดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง    นางอัญชนา  เพ็ชรไฝ และนายจิรเมธ  กลมเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านวังช้างนำนักเรียน ร่วมเดินขบวนรณรงค์ ร่วมพิธีอ่านสาร และกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 หน้าที่ว่าการอำเภอปะทิว โดยมีนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธี

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านวังช้าง ให้การต้อนรับนายเลอศักดิ์ รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ในการนี้โรงเรียนบ้านวังช้างขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community)

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ณ โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) จังหวัดสมุทรสงคราม