หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา

วันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านวังช้าง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ให้กับพระสังฆรักษ์ทวี อสมโม   เจ้าอาวาสวัดเอราวัณนันทิยาราม ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เรียนรู้ศาสนพิธี การปฏิบัติตน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

แข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย

เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ประจำปี 2565

        วันที่  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านวังช้าง มอบหมายให้นางรำพึง  เรืองวิเศษ และนางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน ครูโรงเรียนบ้านวังช้างนำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้างที่เป็นตัวแทนในระดับเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

โรงเรียนบ้านวังช้างได้รับรางวัล

1.กิจกรรมคัดลายมือ ชั้น ป.1-3 ได้รางวัล เหรียญทอง

2.กิจกรรมการเขียนเรียงความ ชั้น ป.4 - ได้รางวัล เหรียญทอง

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต

และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส   ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)

          วันที่  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นางรำพึง เรืองวิเศษและนายทัศนัย สุวรรโณ ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส   ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

  โครงการ ครู D.A.R.E.

  วันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นางอัญชนา  เพ็ชรไฝ ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง ให้การต้อนรับ ร.ต.อ. อำนาจ เลือดทหาร รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจปะทิว มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องยาเสพติด ในโครงการ ครู D.A.R.E.