หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม) โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 7 ฐาน เพื่อตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และเพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ภาษาไทยและหลักการพูดภาษาไทยอย่างถูกต้อง

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 เพื่อน้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านวังช้าง

296652948 3205969089616330 466100406872938639 n

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่  26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนานักเรียนบนฐานของพหุปัญญาตรงตามศักยภาพ  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obec Content Center

วันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นายทัศนัย  สุวรรโณ  ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obec Content Center เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนในการใช้งานโปรแกรมคลังสื่อให้สามารถประยุกต์ใช้สื่อจากระบบคลังสื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและเพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อผ่านการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างโรงเรียน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1