หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562วันที่15-16สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2561

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านวังช้าง วันที่ 10 สิงหาคม 2561

เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2481 บนที่ดินของนายอุดม มารัญพาล ซึ่งอุทิศให้จำนวน 15 ไร่ โดยในระยะเริ่มแรกได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกั้นและมุงด้วยจาก จุนักเรียนได้ประมาณ 30 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังช้างเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 197 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน

อ่านประวัติความเป็นมา

โรงเรียนบ้านวังช้างและโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านวังช้างและโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โดยในช่วงเช้าได้มีการอ่านสาส์นและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมภาคบ่ายจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ นักเรียนได้รับความรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด และความรู้เกี่ยวกับที่มาของสุนทรภู่กวีเอกของไทย

        

       

นักเรียนศึกษาดูงานกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า

วันที่ 14 มิถุนายน 2562  นักเรียนระดับชั้นป.4-6 โรงเรียนบ้านวังช้าง ศึกษาดูงานกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าของกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 11 บ้านวังช้าง(ทุ่งยอ) ได้รับเกียรติจากท่านธนเทพ กมศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

      

ผู้ปกครองนักเรียนในการร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านวังช้างได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลชุมโค และผู้ปกครองนักเรียนในการร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน ให้มีความสวยงาม และเหมาะสมต่อการเรียนรู้

        

โรงเรียนบ้านวังช้างและโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านวังช้างและโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ผู้ให้การอบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชา

    

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

โรงเรียนบ้านวังช้างจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนมีสายใยความผูกพันธ์และอบอุ่นในสถาบันครอบครัว

Read More Button

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

Read More

กระทรวงพลังงาน อบรมการใช้และอนุรักษ์การใช้พลังงานให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง

Read More DE; ?>

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง

Read More

รับการนิเทศก์โดยคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล นิเทศก์การศึกษา

Read More