หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

กิจกรรม “ล้อรถมีชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง  พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้างเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School กิจกรรม “ล้อรถมีชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

  

ประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563โรงเรียนบ้านวังช้างได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนทุกคน อ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ รวมถึงนโยบายการจัดการศึกษาแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้กับผู้ปกครองนักเรียนทราบ และให้ครูประจำชั้นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางในการดูแลนักเรียนร่วมกัน

   

ต้อนรับ ผอ.จุฑามาศ  เรืองหิรัญ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านวังช้างพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายปะทิว 1 และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมต้อนรับ นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง ณ โรงเรียนบ้านวังช้าง