หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต

และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส   ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)

          วันที่  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นางรำพึง เรืองวิเศษและนายทัศนัย สุวรรโณ ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส   ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

  โครงการ ครู D.A.R.E.

  วันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นางอัญชนา  เพ็ชรไฝ ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง ให้การต้อนรับ ร.ต.อ. อำนาจ เลือดทหาร รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจปะทิว มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องยาเสพติด ในโครงการ ครู D.A.R.E.

กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย

วันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นางรำพึง  เรืองวิเศษ และนางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้างเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ประจำปี 2565 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1  ณ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) โดยมีนางสาวนุวรรณ ธัญญลักษณ์ และนางอัจฉรีย์  เกษเสมา ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะครู และลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อให้ลูกเสือได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือ