หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังช้าง ปีการศึกษา 2562