หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หวไอทเอ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2566
โรงเรียนบ้านวังช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

         มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

      O1 : โครงสร้างหน่วยงาน

      O2  : ข้อมูลผู้บริหาร

      O3  : อำนาจหน้าที่

      O4  : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

      O5  : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

      O6  : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

      O7  : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

      O8  : Q&A

       O9  : Social Network

     O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนการดำเนินงาน

      O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

       O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

      O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

      O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

      O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

      O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

      O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

      O18  : E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     O20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

      O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

      O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

       O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

      O31 :  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

       O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

      O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

       O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

        O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการสุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

        O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

        O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตรอบ 6 เดือน

        O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจิยธรรม

        O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

        O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม

        O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

        O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน