หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

  "รักสิ่งแวดล้อม"

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

  "ยิ้มง่าย  ไหว้สวย รวยคิด มีจิตสาธารณะ"