หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง โดยการนำของท่านผอ.สมศรี รอดทอง นำลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันอีกด้วย