หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

การทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-Net) ปีการศึกษ 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง เป็นสนามสอบการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-Net) มีโรงเรียนเข้าร่วมสอบ คือ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ บ้านชุมโค และบ้านบางจาก โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สพป.ชพ1 นายมนูญ จันทร์สุข เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ กรรมการคุมสอบ หัวหน้าสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย