หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ กรกฎาคม) โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน ๔ ฐาน เพื่อตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและเพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ภาษาไทยและหลักการพูดภาษาไทยอย่างถูกต้อง