หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเอราวัณนันทิยาราม ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เรียนรู้ศาสนพิธี การปฏิบัติตน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย