ประกาศ

หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

 

บุคคลากรโรงเรียนบ้านวังช้าง

นางสาวสมศรี  รอดทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง

  

นางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน

  

 นางสาวทัศนีย์  แสงอุทัศน์

 

นายเฉลิมเกียรติ  โต๊ะดำ

 

นางสาวสุภาวดี  แจ้งประจักษ์

 

นายวุฒิชัย  อ๋องสุทธิ์

  

  นางรำพึง  เรืองวิเศษ

 

นางสาวนุวรรณ  ธัญญลักษณ์

 

นางสาวตรีชฎา  แสงสุวรรณ

 

นางสาวกมลวรรณ  ดวงกมล

 

นางสาวเดือนเพ็ญ  อสิอุโค

 

นางสาวนิตยา  นกใหญ่

 

นายสุริยนต์  อันสะโก