หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

 

บุคคลากรโรงเรียนบ้านวังช้าง

นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง

  

นางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน

    

  นางรำพึง  เรืองวิเศษ

 

นางสาวนุวรรณ  ธัญญลักษณ์

 

นางสาวตรีชฎา  แสงสุวรรณ

 

นางอัญชนา เพ็ชรไฝ

 

นางอัจฉรีย์ เกษเสมา

 

นางสาวเพายียะห์ ยูโซ๊ะ

 

นางสาวกมลวรรณ  ดวงกมล

 

 

นางสาวนิตยา  นกใหญ่

 

นายสุริยนต์  อันสะโก