หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

คำขวัญของโรงเรียน

 ความรู้เด่น  สุขภาพดี  มีคุณธรรม

น้อมนำหลักของปรัชญาฯ นำพาสู่อาเซียน

คติพจน์ของโรงเรียน 

  โยคาเว  ชยาติ ภูริ

"ปัญญาย่อมเกิดจากการประกอบ"