ประกาศ

หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง

 

เด็กหญิงวิชิตา  วงศ์ดี

ประธานกรรมการ

 

เด็กหญิงสาวิณี  ขยายแย้ม

รองประธานกรรมการ

เด็กหญิงกัญญาพัท  ทัพใหญ่

รองประธานกรรมการ

เด็กหญิงกิตติกา  นามวิสง

รองประธานกรรมการ

 เด็กหญิงชไมพร  ม่วงคำ

เลขานุการและกรรมการ