หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังช้าง

 

 

นายรุ่ง  ดวงภุมเมศร์

ประธานกรรมการ

 

นายชลิต ชุมเกษียร

กรรมการ

  

นายธนเทพ  กมศิลป์

กรรมการ

 

นายเสน่ห์  น้ำทรัพย์ 

กรรมการ

 

พระครูสังฆรักษ์ทวี  อสโม 

กรรมการ

 

นายสมชาย  นิลศรี 

กรรมการ

 

นายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ

กรรมการ

 

นางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน 

กรรมการ

 

นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ

กรรมการและเลขานุการ