หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.๑๐

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรและวางพานพุ่มเพื่อเฉลิมพระพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอปะทิว โดยมีนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิวเป็นประธานในพิธี

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ กรกฎาคม) โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน ๔ ฐาน เพื่อตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและเพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ภาษาไทยและหลักการพูดภาษาไทยอย่างถูกต้อง

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเอราวัณนันทิยาราม ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เรียนรู้ศาสนพิธี การปฏิบัติตน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับ นายวิชิต สุขประวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผม นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิคม 4 และ นายภาวัช ศรีวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้้านนาแซะ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลในครั้งนี้