หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562วันที่15-16สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

การป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid 19

การป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid 19

ประชุมทางไกล ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมทางไกล ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2481 บนที่ดินของนายอุดม มารัญพาล ซึ่งอุทิศให้จำนวน 15 ไร่ โดยในระยะเริ่มแรกได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกั้นและมุงด้วยจาก จุนักเรียนได้ประมาณ 30 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังช้างเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 197 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน

อ่านประวัติความเป็นมา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านวังช้างจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 แสดงความยินดีนักเรียนเนื่องในการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6  และชั้นอนุบาลปีที่ 3 คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม

   

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง - สามัญ

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านวังช้างได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง - สามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังช้าง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ลูกเสือ - เนตรนารี มีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละ อดทน และสร้างความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คลิกเพื่อดูรูปเพิ่ม

  

กิจกรรมเก็บขยะชายหาด (Big Cleaning Beach Day)

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยนางสาวตรีชฎา แสงสุวรรณ และนางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน นำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้างเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด (Big Cleaning Day) ณ ชายหาดอ่าวทุ่งซาง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

  

โรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

Read More

โรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเอราวัณนันทิยาราม

Read More Button

ช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด19 โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้มีการคัดกรองนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ เป็นประจำทุกวัน ทั้งก่อนเข้าเรียน และก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะอสม. และอปพร.ที่มาจัดระเบียบการเข้าออกโรงเรียน

Read More

โรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน เทศบาลตำบลชุมโค และคณะอสม. รพสต.ชุมโค ในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Read More DE; ?>

จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน ดูแลนักเรียนในยุคโควิด-19 สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read More

เข้าร่วมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC.) ในระยะที่ 2

Read More