หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562วันที่15-16สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

การป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid 19

การป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid 19

ประชุมทางไกล ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมทางไกล ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2481 บนที่ดินของนายอุดม มารัญพาล ซึ่งอุทิศให้จำนวน 15 ไร่ โดยในระยะเริ่มแรกได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกั้นและมุงด้วยจาก จุนักเรียนได้ประมาณ 30 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังช้างเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 197 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน

อ่านประวัติความเป็นมา

เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง โดยการนำของท่านผอ.สมศรี รอดทอง นำลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันอีกด้วย

   

    

การทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-Net) ปีการศึกษ 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง เป็นสนามสอบการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-Net) มีโรงเรียนเข้าร่วมสอบ คือ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ บ้านชุมโค และบ้านบางจาก โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สพป.ชพ1 นายมนูญ จันทร์สุข เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ กรรมการคุมสอบ หัวหน้าสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   

   

กิจกรรมวันเด็ก 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับนักเรียน โดยมีผู้ใหญ่รุ่ง ดวงภุมเมศร์ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายให้เด็กๆทุกคนได้รับความสุข สนุกสนาน และได้รับความรู้จากทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่าน ในการนี้โรงเรียนบ้านวังช้างขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้

     

    

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

โรงเรียนบ้านวังช้างจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนมีสายใยความผูกพันธ์และอบอุ่นในสถาบันครอบครัว

Read More Button

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

Read More

กระทรวงพลังงาน อบรมการใช้และอนุรักษ์การใช้พลังงานให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง

Read More DE; ?>

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง

Read More

รับการนิเทศก์โดยคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล นิเทศก์การศึกษา

Read More