หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านวังช้างจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 แสดงความยินดีนักเรียนเนื่องในการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6  และชั้นอนุบาลปีที่ 3 คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม

   

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง - สามัญ

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านวังช้างได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง - สามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังช้าง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ลูกเสือ - เนตรนารี มีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละ อดทน และสร้างความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คลิกเพื่อดูรูปเพิ่ม

  

กิจกรรมเก็บขยะชายหาด (Big Cleaning Beach Day)

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยนางสาวตรีชฎา แสงสุวรรณ และนางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน นำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้างเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด (Big Cleaning Day) ณ ชายหาดอ่าวทุ่งซาง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

  

Congratulations! ยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563

Read More

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง - สามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังช้าง

Read More Button

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School.

Read More

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

Read More DE; ?>

จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน ดูแลนักเรียนในยุคโควิด-19 สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read More

ต้อนรับ นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง

Read More